Δήλωση Απορρήτου για συμμετοχή στην Τηλεψηφοφορία του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision 2023

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται στους συμμετέχοντες στην τηλεψηφοφορία (Televoting) του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision 2023 σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων καθώς και για τα δικαιώματα των συμμετεχόντων στην τηλεψηφοφορία, σύμφωνα με τον νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ως συνυπεύθυνοι επεξεργασίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (EBU), L’Ancienne-Route 17A, 1218 Le Grand-Saconnex , Γενεύη – Ελβετία, από κοινού με την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ ΑΕ), Μεσογείων 432, Αγία Παρασκευή, Τ.Κ. 153 42, Αθήνα, υπό την ιδιότητα της ως συμμετέχοντος για την Ελλάδα ραδιοτηλεοπτικού φορέα, και τους άλλους Συμμετέχοντες Ραδιοτηλεοπτικούς Φορείς που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2023 (η λίστα των οποίων περιλαμβάνεται στο τέλος της παρούσας δήλωσης), και η εταιρία «digame GmbH», Schanzenstrasse 38, D-51063 Cologne, Germany (εφεξής «η Εταιρεία») δεσμευόμαστε να προστατέψουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα και να σεβαστούμε το δικαίωμα της ιδιωτικότητας σας, σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων και, συγκεκριμένα, με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679/ΕΕ («GDPR») και τον Γερμανικό Ομοσπονδιακό Νόμο για την Προστασία Δεδομένων (BDSG), και ότι δεν θα τύχουν επεξεργασίας για οιονδήποτε άλλο λόγο, εκτός από αυτούς που παρατίθενται παρακάτω.

Η EBU, οι συμμετέχοντες Ραδιοτηλεοπτικοί Φορείς και η Εταιρεία έχουμε συνάψει συγκεκριμένη και ξεχωριστή συμφωνία ως συνυπεύθυνοι επεξεργασίας σύμφωνα με το Άρθρο 26 του GDPR, το βασικό περιεχόμενο της οποίας είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος, στις εγκαταστάσεις είτε της EBU, είτε της Εταιρείας.

Ποιες κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων τυγχάνουν επεξεργασίας

Θα επεξεργαστούμε μόνο τα Προσωπικά Δεδομένα που λαμβάνουμε όταν ψηφίζετε είτε μέσω τηλεφωνικής κλήσης είτε μέσω αποστολής γραπτού μηνύματος SMS (είτε απευθείας είτε μέσω της εφαρμογής ESC App), χρησιμοποιώντας τις τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται από τους παρόχους σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας της χώρας σας.

Ανάλογα με τη χώρα προέλευσής σας, θα συγκεντρώνουμε τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων, εφόσον είναι δυνατόν:

 • Τον αριθμό κινητού τηλεφώνου (MSISDN- Mobile Station Integrated Services Digital Network Number) ή σταθερού τηλεφώνου (CLI – Caller Line Identification)
 • Την ημερομηνία και την ώρα που συμμετείχατε στην Τηλεψηφοφορία
 • Τον αριθμό τραγουδιού που επιλέξατε/ψηφίσατε
 • Το όνομα του παρόχου σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας της χώρας σας
 • Το είδος συμβολαίου που διατηρείτε με τον πάροχο δικτύου (προπληρωμένο, σύμβαση)
 • Τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής και την προέλευση.

Σκοπός επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων και νομική βάση

Συλλέγουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα στη βάση του έννομου συμφέροντός μας (Άρθρο 6, παρ/ 1 (f) GDPR) για τους κάτωθι σκοπούς:

 • Υπολογισμό και εξαγωγή έγκυρων και επίσημων αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision στη βάση της ψηφοφορίας του κοινού (συμπεριλαμβανομένης της δικής σας), που καθορίζουν τη σειρά κατάταξης των τραγουδιών που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision και ως εκ τούτου τον νικητή.
 • Εξαγωγή συγκεντρωτικών στατιστικών για την ψηφοφορία στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision
 • Δημοσίευση συγκεντρωτικών και ανωνυμοποιημένων αποτελεσμάτων / ψήφων

Ποιος θα έχει πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα

Για να συμμετάσχετε στην τηλεψηφοφορία, χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία τηλεπικοινωνιών που υποστηρίζεται από τον Εθνικό φορέα τηλεπικοινωνιών και/ή τον φορέα συγκέντρωσης δεδομένων (telecom aggregator), οι οποίοι μπορεί να προωθήσουν μέρος ή όλα τα Προσωπικά σας Δεδομένα στην Εταιρεία με σκοπό τη διευκόλυνση υπολογισμού έγκυρων αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας του κοινού.

Εντός της Εταιρείας, πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα θα έχουν τα τμήματα που τα χρειάζονται, προκειμένου να εκπληρώσουν τις συμβατικές και νομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας. Ενδέχεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα να τα επεξεργαστούν συνεργάτες της Εταιρείας με σκοπό την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών που μας παρέχουν ως συμβατική τους υποχρέωση, με τον όρο ότι αναλαμβάνουν να διατηρήσουν την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα αυτών. Τέτοιοι αποδέκτες θα μπορούσαν να είναι, για παράδειγμα, πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών.

Καμία μεταβίβαση Προσωπικών Δεδομένων δεν θα υπάρξει σε παραλήπτες εκτός της Εταιρείας. Παρόλο που η EBU έχει από κοινού με τους Συμμετέχοντες Ραδιοτηλεοπτικούς Φορείς και την Εταιρεία την ευθύνη για τη διεξαγωγή της Τηλεψηφοφορίας, η Εταιρεία δεν θα μεταβιβάσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα στην EBU και τους Συμμετέχοντες Ραδιοτηλεοπτικούς Φορείς. Η EBU και οι Συμμετέχοντες Ραδιοτηλεοπτικοί Φορείς θα λάβουν από την Εταιρεία μόνο ανώνυμα αποτελέσματα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω. Θα δημοσιευθούν μόνο τα συγκεντρωτικά και ανωνυμοποιημένα αποτελέσματα.

Μεταβίβαση Προσωπικών Δεδομένων σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό

Οι ψήφοι από χώρες εκτός της Γερμανίας, θα μεταβιβαστούν στην Εταιρεία, στη Γερμανία, προκειμένου να τις επεξεργαστεί και καμία περαιτέρω μεταβίβαση δεν θα γίνει. Η Εταιρεία δεν θα μεταβιβάσει Προσωπικά Δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Διάρκεια αποθήκευσης Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία θα επεξεργαστεί και θα αποθηκεύσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών μας υποχρεώσεων.

Από τη στιγμή που τα Προσωπικά σας Δεδομένα δεν θα είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση συμβατικών ή νομικών υποχρεώσεων, θα διαγράφονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, εκτός εάν απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία – για συγκεκριμένη χρονική περίοδο – για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Τήρηση των υποχρεώσεων αποθήκευσης που συνδέονται με την εμπορική και φορολογική νομοθεσία,
 • Τήρηση του Γερμανικού Εμπορικού Κώδικα (HGB), του Γερμανικού Φορολογικού Κώδικα (ΑΟ), και του Γερμανικού Νόμου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (GwG). Αυτοί οι νόμοι προσδιορίζουν περιόδους αποθήκευσης για σκοπούς αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης που κυμαίνονται από δύο έως δέκα χρόνια.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Με τη συμμετοχή σας στην τηλεψηφοφορία αποκτάτε δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά σας Δεδομένα και μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωσή τους, σε περίπτωση που υπάρχουν ανακρίβειες ή τη διαγραφή τους, σε περίπτωση που δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν και έτυχαν επεξεργασίας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας, φορητότητας ή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων. Ανά πάσα στιγμή έχετε το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων. Παρακαλείσθε να σημειώσετε ότι η ανάκληση της συγκατάθεσής σας θα ισχύει μόνο για το μέλλον. Επεξεργασία που έλαβε χώρα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θα επηρεαστεί από αυτήν.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας υποβάλλοντας το αίτημά σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@digame.de.

Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων συνιστά παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική Αρχή του Κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο συνήθως διαμένετε, εργάζεστε ή όπου έλαβε χώρα η παραβίαση (για την Ελλάδα η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα -ΑΠΔΠΧ).

Τρόπος επικοινωνίας με τους Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή χρειάζεστε διευκρινήσεις σχετικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@digame.de.

Ημερομηνία ισχύος και αλλαγές

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου είναι σε ισχύ από τις 20 Μαρτίου 2023.

Διατηρούμε το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε, να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε μέρος της παρούσας ανά πάσα στιγμή.

Στην περίπτωση αυτή, η ΕΡΤ θα επικαιροποιήσει την παρούσα Δήλωση και θα την αναρτήσει στον ιστότοπό της.

 

Λίστα Συμμετεχόντων Ραδιοτηλεοπτικών Φορέων στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2023

 1. Radiotelevisioni Shqiptar, Rruga Ismail Qemali 11, 10 08, Τίρανα, Αλβανία
 2. Public Television Company of Armenia CJSC, 26 G. Hovsepyan Str., 0047, Γερεβάν, Αρμενία
 3. Special Broadcasting Service, 14 Herbert Street, NSW 2064, Αρταρμών, Αυστραλία
 4. Oesterreichischer Rundfunk, Hugo-Portisch-Gasse 1, 1136, Βιέννη, Αυστρία
 5. Ictimai 241 Sharifzadeh, 1012, Μπακού, Αζερμπαϊτζάν
 6. Vlaamse Radio en Televisieomroep, Auguste Reyerslaan, 52, 1043, Βρυξέλλες, Βέλγιο
 7. Hrvatska Radiotelevizija Prisavlje 3, 10000, Ζάγκρεμπ, Κροατία
 8. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ), 2120, Αγλατζιά 1397 Λευκωσία, Κύπρος
 9. Ceska Televize, Kavci Hory, 140 70, Πράγα 4, Τσεχική Δημοκρατία
 10. DR, DR Byen, Emil Holms Kanal 20, 0999, Κοπεγχάγη, Δανία
 11. Eesti Rahvusringhaaling – Estonian Public Broadcasting, Gonsiori 27 15029 Τάλιν, Εσθονία
 12. Oy Yleisradio Ab, Radiokatu 5, 24, Ελσίνκι, Φινλανδία
 13. France Télévisions, 7, Esplanade Henri de France 75907 Παρίσι ARIS CEDEX 15 Γαλλία
 14. Georgian Public Broadcaster 68, M. Kostava Street, 0171 Τιφλίδα, Γεωργία
 15. Norddeutscher Rundfunk, Rothenbaumchaussee 132-134, 20149, Αμβούργο, Γερμανία
 16. ΕΡΤ Α.Ε. Μεσογείων 432, Αγία Παρασκευή, Τ.Κ. 153 42, Αθήνα, Ελλάδα
 17. Rikisutvarpid (Icelandic National Broadcasting Service), Efstaleiti 1 150 Ρέικιαβικ, Ισλανδία
 18. Raidio Telefis Eireann, Donnybrook, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία
 19. Israeli Public Broadcasting Corporation, Kremenetsky 6, 6789906, Τελ Αβίβ, Ισραήλ
 20. RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A., Viale Mazzini 14, 00195, Ρώμη, Ιταλία
 21. Latvijas Televizija, Zakusalas Krastmala 3 1509, Ρίγα, Λετονία
 22. Lietuvos Radijas Ir Televizija, S. Konarskio st. 49, 03123, Βίλνιους, Λιθουανία
 23. Public Broadcasting Services Ltd., 75 St Luke’s Road, PTA 1022, Γκουάρντα Μάγκα, Μάλτα
 24. Teleradio-Moldova, 1, Miorita Street 2028 Κισινάου, Μολδαβία
 25. Nederlandse Publieke Omroep, Bart de Graaffweg 2, 1202 JJ, Χίλφερσουμ, Ολλανδία
 26. Norsk Rikskringkasting AS, AREG RM 11, 0340, Όσλο, Νορβηγία
 27. Telewizja Polska SA, Ul. J.P. Woronicza 17, 00-999, Βαρσοβία, Πολωνία
 28. Radio e Televisao de Portugal, Av Marechal Gomes da Costa 37, 1849-030, Λισαβόνα, Πορτογαλία
 29. Televiziunea Romana, Calea Dorobantilor nr. 191, 015089, Βουκουρέστι, Ρουμανία
 30. San Marino RTV, Viale J. F. Kennedy 13, 47890, Σαν Μαρίνο, Σαν Μαρίνο
 31. Radiotelevizija Srbije, Takovska 10, 11000, βελιγράδι, Σερβία
 32. Radiotelevizija Slovenija, Kolodvorska, 2 1550, Λιουμπλιάνα, Σλοβενία
 33. Radiotelevision Espanola, Despacho 3/138. 3 Planta, Avenida de Radiotelevision, 4 28223 POZUELO DE ALARCON, Μαδρίτη, Ισπανία
 34. Sveriges Television Ab, Oxenstiernsgatan 26-34, 105 10, Στοκχόλμη, Ισπανία
 35. SRF Schweizer Radio und Fernsehen, Fernsehstrasse 1-4, 8052μ Ζυρίζη, Ελβετία
 36. Joint Stock Company “Public Broadcasting Company of Ukraine”, 42, Yuriia Illienka str., 04119, Κίεβο, Ουκρανία
 37. BBC – British Broadcasting Corporation Broadcasting House, Portland Place W1A 1AA, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο